• 1ham49_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham44_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham50_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham97_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham40_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham54_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham04.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham43_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham28_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham101_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham08.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham14_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham18_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham15_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham8_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham62_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham69_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham9_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham36_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham29_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham38_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham35_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham99_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham48_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham73_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham75_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham76_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham20_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham78_copy.jpg

  © SARAH LEE - GLOBE TO GLOBE. HAMLET IN ZATAARI. OCTOBER 2015.

 • 1ham49_copy.jpg
 • 1ham44_copy.jpg
 • 1ham50_copy.jpg
 • 1ham97_copy.jpg
 • 1ham40_copy.jpg
 • 1ham54_copy.jpg
 • 1ham04.jpg
 • 1ham43_copy.jpg
 • 1ham28_copy.jpg
 • 1ham101_copy.jpg
 • 1ham08.jpg
 • 1ham14_copy.jpg
 • 1ham18_copy.jpg
 • 1ham15_copy.jpg
 • 1ham8_copy.jpg
 • 1ham62_copy.jpg
 • 1ham69_copy.jpg
 • 1ham9_copy.jpg
 • 1ham36_copy.jpg
 • 1ham29_copy.jpg
 • 1ham38_copy.jpg
 • 1ham35_copy.jpg
 • 1ham99_copy.jpg
 • 1ham48_copy.jpg
 • 1ham73_copy.jpg
 • 1ham75_copy.jpg
 • 1ham76_copy.jpg
 • 1ham20_copy.jpg
 • 1ham78_copy.jpg